ul. Jelenia 3/4
65-090 Zielona Góra

+48 883 450 650

Zadzwoń

biuro@kancelariadps.com.pl

Napisz do nas

OFERTA

Naszym celem przy świadczeniu usług jest:

 • maksymalne wykorzystanie obowiązujących przepisów prawa dla zapewnienia bezpiecznego pod względem prawnym i faktycznym funkcjonowania Klienta, w szczególności na gruncie prawa cywilnego, administracyjnego, podatkowego


a w przypadku podmiotów gospodarczych dodatkowo:

 • minimalizacja ryzyka gospodarczego i podatkowego związanego z prowadzoną przez Klientów działalnością, tak w kontaktach z organami publicznymi, jak i innymi podmiotami gospodarczymi.

W ramach swoich działań Kancelaria świadczy, w szczególności takie usługi jak:

 • obsługa prawna
 • doradztwo prawne
 • dochodzenie należności
 • zastępstwo procesowe

Obsługa prawna

W ramach, której Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc prawną w bieżących spraw i działalności firmy, w tym między innymi sporządzanie i opiniowanie umów, umów spółek, statutów, regulaminów; prowadzenie i uczestnictwo w negocjacjach, reprezentowanie Klienta przed sądami oraz innymi organami władzy publicznej. Dodatkowo opcja ta obejmuje także sporządzanie opinii i bieżące konsultacje prawne, obsługę organów spółek – przygotowanie i organizacja posiedzeń zgromadzeń wspólników, akcjonariuszy, zarządów i rad nadzorczych.

Doradztwo prawne

Ta opcja obejmuje opracowanie i przeprowadzenie przez Kancelarię pojedynczych spraw lub grupy takich samych/podobnych spraw (projektu), jak np.: sporządzenie opinii prawnej lub konsultacje prawne, reprezentacja Klienta w konkretnej sprawie, sporządzenie wzoru umowy lub regulaminu, założenie lub przekształcenie spółki, poprowadzenie procesu inwestycyjnego – budowalnego, uczestnictwo w przetargu publicznym lub przeprowadzenie przetargu publicznego.

Dochodzenie należności

W ramach tej opcji Kancelaria przeprowadza w imieniu Klienta czynności mające na celu odzyskanie należności za wykonane usługi i/lub dostarczone towary lub z innych tytułów. Czynności te obejmują przede wszystkim takie działania jak: ocena zasadności tytułów płatności i ewentualnego ryzyka procesowego, skierowanie do dłużnika wezwania do zapłaty, sporządzenie i wniesienie pozwu lub zawezwania do zawarcia ugody sądowej oraz reprezentacja przed sądem i w postepowaniu egzekucyjnym, negocjacje z dłużnikami – zwłaszcza w celu uzyskania oświadczenia o poddaniu się egzekucji z aktu notarialnego.

Zastępstwo procesowe

W ramach tych czynności Kancelaria reprezentuje Klienta przed sądami oraz organami administracji publicznej (urzędami), we wszelkiego rodzaju postępowaniach – sądowych, administracyjnych, podatkowych, przy zamówieniach publicznych.

Odszkodowania

W ramach tych czynności Kancelaria reprezentuje Klienta przed ubezpieczycielami oraz sądami w sprawach o dochodzenie odszkodowań za uszkodzenia ciała, rozstrój zdrowia, uszkodzenie mienia, które powstały przede wszystkim w wyniku wypadków komunikacyjnych (samochodowych, rowerowych, z udziałem pieszych), ale też innych zdarzeń (np. wypadków w pracy, w wyniku prowadzonych prac budowlanych). W tego typu sprawach istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady oraz przeprowadzenie sprawy bez konieczności ponoszenia przez Klienta kosztów z góry, w tym ustalenie wynagrodzenia od tzw. wygranej (success fee).

Rozwody i sprawy rodzinne

Kancelaria w ramach tych usług zapewnia przeprowadzenie rozwodu wraz z wszelkimi z tym związanymi sprawami – alimentami, prawami rodzicielskimi, podziałem majątku wspólnego, w tym sporządzenie tzw. umów rodzicielskich. Co warte podkreślenia Kancelaria ma bogate doświadczenia w ugodowym rozwiązywaniu tego typu spraw z uwzględnieniem korzystnych rozwiązań podatkowych podziału majątku pomałżeńskiego. Dodatkowo w ramach tych usług Kancelaria zajmuje się wszelkimi sprawami rodzinnymi poczynając od spraw dotyczących zaprzeczenia lub ustalenia ojcostwa poprzez sprawy o alimenty i kontakty rodziców z dziećmi.

Nieruchomości

W zakresie tych spraw Kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach związanych z zasiedzeniem nieruchomości oraz służebności, posadowieniem linii elektroenergetycznych, podziałów majątku, umów majątkowych małżeńskich, podziału nieruchomości, odszkodowań od developerów.

Spółki

W ramach tych usług Kancelaria oferuje doradztwo i wybór optymalnej dla Klienta formy prowadzenia działalności gospodarczej, zakładanie spółek, w tym pisanie umów, obsługę spółek (np. zmiany umów, podwyższenia i obniżenia kapitałów, sporządzanie uchwał i protokołów), przekształcanie się, łączenie i podział spółek.

Sprawy pracownicze

W tego typu sprawach Kancelaria reprezentuje przed sądami zarówno pracodawców, jak i pracowników, a także związki zawodowe, we wszelkich sporach pracowniczych, w tym w sprawach o nadgodziny, rozwiązanie umowy o pracę, wypłatę odszkodowania i ekwiwalentów, ukarania karami porządkowymi. Ponadto w ramach tych usług Kancelaria sporządza projekty umów, regulaminów, porozumień, programów dobrowolnych odejść, układów zbiorowych.

Sprawy karne i wykroczeniowe

W ramach tych czynności Kancelaria występuje w sprawach karnych, wykroczeniowych, karnoskarbowych, wykonawczych jako obrońca Klientów dążąc do ich uniewinnienia, a przynajmniej zmniejszenia kar.

Sprawy budowlane i wykonawcze

Kancelaria posiada bogate doświadczenia w zakresie nadzorowania, pod względem prawnym, inwestycji budowlanych poczynając od planów zagospodarowania przestrzennego, poprzez projektowanie, a kończąc na odbiorze i kwestiach gwarancyjnych. Poza tym Kancelaria reprezentuje swoich Klientów w sądach w procesach związanych z niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem usług budowlanych oraz projektowych, o zapłatę za wykonane usługi budowalne, a także o zapłatę za dostawę materiałów. Dodatkowo Kancelaria świadczy usługi związane z prowadzeniem spraw na tle budowy i wykonywania, sprzedaży i dostawy maszyn i urządzeń przemysłowych.

KANCELARIA ADWOKATÓW i RADCÓW PRAWNYCH DPS LEGAL DRAB
POLONIS SUSŁOWICZ
SPÓŁKA PARTNERSKA

 • ul. Jelenia 3/4 65-090 Zielona Góra
 • biuro@kancelariadps.com.pl
 • +48 883 450 650
 • NIP: 9291856838
 • REGON: 081167814
 • NR KRS: 0000480027

Sekretariat Kancelarii czynny jest od pon. do piąt.  w godzinach 8:30 – 16:00


Radca Prawny Marzena Drab

tel.: 600 268 176, e–mail: m.drab@kancelariadps.com.pl

Radca Prawny Wioletta Polonis
tel.: 604 249 383, e-mail: w.polonis@kancelariadps.com.pl

Adwokat Radosław Susłowicz
tel. 509 53 73 42, e–mail: r.suslowicz@kancelariadps.com.pl